کیوسک های نگهبانی ویونا جهت مراقبت و نگهبانی در بیمارستان ها، شرکت ها، سازمان های دولتی و نگهبانی مدارس کاربرد خواهند داشت.

شماره تماس : 22875998

تنها با یک تماس از قیمت روز کانکس ویونا آگاه شوید.

فروشنده انواع کیوسک نگهبانی, کانکس حراست, کانکس ایست بازرسی در کلیه استان ها و شهرستان ها